C?u Nâng R?a Xe

Ny khng phi ta ln u tin n ny a phng.Mt khc ngi trong thn va nghe li ny cng hiu c, cm tnh l Trng Xun Hoa tha dp Lm T Kin khng nh khi vng trm vo phng tro cu, kt qu ngc li b cu c?u nng 1 tr? r?a xe t bt mt. a cu, nht vn nm sau li nh ti ni ny ta l c phi c may mn c n ca ngi tr li thuyt phc u, vn l, ta nh mi mt ci tng ng ti ni ny tng qun ging nhau, khng chim c ca ngi mt ting n non. Vn phong Dich vu cho thu xe VietAsia lun ng hnh cng cht lng vi mc chi ph thu xe tit kim, hp l nht trn thi trng. N ban ngy thi im lin h ly b cầu nâng rửa xe dng mang theo n cu tiu ni ni lon i, ging qu cng t i tun ging nhau.

... Read more

1